document

Disclaimer

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Euroguidance Nederland zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Euroguidance Nederland. Euroguidance Nederland is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Dergelijke links zijn enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen, en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Euroguidance Nederland de inhoud van die website zou onderschrijven.


Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Euroguidance Nederland.


Bij uitzondering is het mogelijk dat er teksten of foto's in deze website zijn opgenomen, waarbij sprake is van plaatsing zonder toestemming van eigenaar of afgebeelde. In die gevallen graag contact opnemen met de webmaster.


 
Top