document

Activiteiten

Bij het opstellen van de activiteiten legt Euroguidance zoveel mogelijk verbinding tussen nationale behoeften/wensen en Europese verplichtingen om zo te komen tot een programma dat enerzijds toegevoegde waarde voor loopbaanbegeleiding in Nederland biedt en anderzijds voldoet aan de verwachtingen die Europa heeft.
Hieronder volgt een toelichting op de Europese verplichtingen en Nationale activiteiten en de relatie met European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN).

Europese verplichtingen
De Europese Commissie stelt eisen aan de activiteiten die een Euroguidance centrum onderneemt. Een Euroguidance centrum dient bij te dragen aan twee hoofddoelen: het promoten van de Europese dimensie van (loopbaan)begeleiding en het verstrekken van informatie over Lifelong Guidance en mobiliteit.

Nationale activiteiten
De nationale activiteiten zijn gericht op het ontsluiten en verbinden van waardevolle Europese informatie aan ontwikkelingen in Nederland en zijn ondergebracht in het zogenaamde ‘Nederlands loopbaankennispunt EU’. De doelstelling van dit loopbaankennispunt is het nationaal benutten van kennis en ervaring vanuit de EU, zodat Euroguidance nationaal optimaal van betekenis kan zijn. De basisfunctie van het loopbaankennispunt betreft richten-ophalen-vertalen-vastleggen-(aanbevelingen).

Deze basisfunctie wordt vanaf 2013 op twee niveaus uitgevoerd: generiek (macroperspectief) en specifiek (themaperspectief), waarbij de opbrengsten vanuit het macroperspectief steeds input geven aan de keuze voor het themaperspectief in een volgend activiteitenjaar.

  • Macroperspectieve activiteiten Nederlands loopbaankennispunt EU; Breed volgen, in kaart brengen en ontsluiten van Nederlandse en Europese thema’s, ontwikkelingen, initiatieven en behoeften relevant voor, of op het gebied van, loopbaanbegeleiding. NB. Ten behoeve van een verdere verkenning voor het thema arbeidsmarkt zullen tevens activiteiten worden uitgevoerd om nationaal en Europees in kaart te brengen wat leidende trends, ontwikkelingen en wensen zijn.
  • Thema-specifieke activiteiten Nederlands loopbaankennispunt EU; De basisfunctie van het Nederlands loopbaankennispunt EU wordt in 2013 specifiek ingevuld met activiteiten op twee thema’s te weten (1) professionalisering in het mbo en (2) aansluiting beroepsonderwijs (vmbo, mbo, hbo) arbeidsmarkt. Deze thema’s zijn gekozen op basis van de gesprekken met stakeholders omtrent toekomstscenario’s in 2012 en op basis van de speerpunten van OCW.


Relatie Euroguidance - European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN)

ELGPN was een netwerk waarin beleidsmakers -veelal van een ministerie van onderwijs- vanuit de verschillende Europese landen aan de slag zijn gegaan met beleidsontwikkeling op het gebied van loopbaanontwikkeling.

Het netwerk beëindigde haar activiteiten 2015 met de oplevering van een Toolbox met tools voor beleidsmakers en andere belanghebbenden op Europees en nationaal niveau voor loopbaanontwikkeling en (loopbaan)begeleiding in alle levensfasen.

Vanuit Nederland verwoorde Euroguidance in overleg met OCW de Nederlandse opvattingen binnen ELGPN. Het eigenaarschap van dit netwerk lag  bij de lidstaten en werd ondersteund door de Europese Commissie. In dit netwerk is gezamenlijk gewerkt aan beleidsontwikkeling op het thema loopbaanontwikkeling en (loopbaan)begeleiding in alle levensfasen. De uitkomsten uit dit netwerk en werkgroepen werden benut binnen de uitvoering van het Euroguidance programma en het nationale werkveld. Nederland heeft deelgenomen (2013-2014)in de volgende werkgroepen:

  • Policy Review Cluster (PRC) 5, Quality & Evidence. Vanuit de 5 PRC’s is de Resource Kit EU (te vinden bij publicaties, ontwikkeld in 2012). Deze Kit is in 2013 in de verschillende landen getest en zijn er vervolgens aanpassingen/verbeteringen gedaan.
  • Daarnaast nam Nederland ook deel in de Thematic Task Group (TTG) waarin de mogelijkheid werd onderzocht voor het ontwikkelen van een Europees Framework voor levenslang loopbaanbeleid en systeemontwikkeling. 
 
Top