Instrumenten

EQAVET - European Quality Assurance in Vocational Education and training

Een referentiekader voor kwaliteitsborging en is een netwerk waarin lidstaten sociale partners en de Europese commissie in gezamenlijkheid werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het beroepsonderwijs.
EQAVET bevordert het werken aan kwaliteit in het beroepsonderwijs. EQAVET heeft als doel om transparantie, wederzijds vertrouwen, samenwerking en wederzijds leren tussen lidstaten te stimuleren en te vergroten en ondersteunt individuele lidstaten bij het promoten en monitoren van continue kwaliteitsverbetering van het beroepsonderwijs op stelsel- en op instellingsniveau. Het heeft niet de intentie om nieuwe normen te introduceren, maar wil inspanningen van de lidstaten ondersteunen met behoud van de diversiteit van hun benaderingswijzen. Het kader moet beschouwd worden als een instrument en een ‘gereedschapskist’, waaruit de gebruikers de descriptoren en indicatoren kunnen gebruiken die zij het meest relevant achten. De verantwoordelijkheid voor het toezicht op de kwaliteit van de stelsels blijft volledig bij de lidstaten berusten.
 
EQAVET: het referentiekader

Het referentiekader omvat een kwaliteitsborgings- en verbeteringscyclus van planning, implementatie, evaluatie en herziening overeenkomstig met de Plan-Do-Check-Act-Cyclus, vertaald in kwaliteitscriteria, descriptoren en indicatoren op stelsel- en instellingsniveau. Centraal staat continu leren en verbeteren met een focus op het bevorderen van een cultuur van kwaliteit. Om de impact van kwaliteitsborging meetbaar te maken, omvat het referentiekader tien indicatoren:

 

1.   Kwaliteitszorgsystemen: inzet en relevantie van kwaliteitszorgsystemen voor mbo-instellingen, uitgesplitst in het percentage instellingen dat een intern kwaliteitszorgsysteem toepast en het percentage geaccrediteerde instellingen voor beroepsonderwijs.

2.   Scholing leraren: investering in het scholen en opleiden van leraren en opleiders, uitgesplitst in het percentage leraren en opleiders dat bij- en nascholing volgt en het geïnvesteerde bedrag in nascholing.

3.   Participatie leerlingen: aantal deelnemers in het mbo naar soort opleiding.

4.   Leerlingen met een diploma: aantal deelnemers dat het mbo succesvol verlaat naar soort opleiding.

5.   Beroepssituatie na opleiding: plaatsingspercentage leerlingen na afronding van hun opleiding uitgesplitst in beroepssituatie op een bepaald tijdstip na voltooiing van de opleiding en het percentage dat op een bepaald tijdstip na voltooiing van de opleiding een baan heeft.

6.   Inzet verworven vaardigheden: gebruik van verworven vaardigheden op het werk uitgesplitst naar informatie over het beroep dat na voltooiing van de opleiding wordt uitgevoerd en naar tevredenheid van werknemers en werkgevers over verworven vaardigheden/competenties.

7.   Werkloosheid: werkloosheidspercentage.

8.   Toegang kwetsbare groepen: prevalentie van kwetsbare groepen uitgesplitst naar percentage deelnemers aan opleidingen per regio die tot kansarme groepen worden gerekend en naar succespercentage van kansarme groepen naar leeftijd en geslacht.

9.   Aansluiting arbeidsmarkt: mechanismen om de opleidingsbehoefte op de arbeidsmarkt vast te stellen uitgesplitst naar informatie over ingevoerde mechanismen om de veranderende behoeften van de arbeidsmarkt vast te stellen en naar gegevens over de doelmatigheid daarvan.

10.Kwaliteitsverbetering opleidingen: programma’s ter verbetering van de toegang tot beroepsonderwijs en –opleiding, uitgesplitst naar informatie over bestaande programma’s op verschillende niveaus en gegevens over de doelmatigheid daarvan.Nederlands Nationaal Coördinatiepunt EQAVET: www.eqavet.nl


 

 
Top