Instrumenten

European Credit system for Vocational Education and Training - ECVET

ECVET: Europees systeem voor erkenning van elders behaalde leerresultaten.

ECVET moet mensen die beroepsonderwijs of volwasseneneducatie volgen in staat stellen om volledig gebruik te kunnen maken van de door hun behaalde leerresultaten, ongeacht hoe of waar deze resultaten in de Europese Unie (EU) zijn behaald.


Doel

Het systeem documenteert de in het buitenland verworven learning outcomes: kennis, vaardigheden en competenties (knowledge, skills en competence – KSC). ECVET stimuleert niet alleen internationale mobiliteit maar moet ook de transfer, accumulatie en erkenning van leerresultaten, behaald in uiteenlopende formele en informele leercontexten, makkelijker maken.

 

Implementatie

ECVET is in alle onderwijs- en kwalificatiesystemen implementeerbaar. Implementatie van het ECVET betekent niet dat de bestaande nationale systemen voor de transfer, accumulatie en erkenning van leerresultaten moeten worden aangepast. Evenmin wordt ECVET dwingend door de EU via regelgeving aan de lidstaten opgelegd.
 

Het Nationaal Coördinatie Punt ECVET verbindt middelbaar beroepsonderwijsinstellingen en stakeholders die met ECVET werken. Daarnaast faciliteert het NCP bij verkenning van de mogelijkheden van ECVET in Leven Lang Leren en mobiliteit binnen Nederland.  


 

 
Top