Publicaties

Onderwijs- en opleidingsmonitor 2018

18 oktober 2018
Jaarlijks verslag over de ontwikkeling van de onderwijs- en opleidingsstelsels in de EU
De Europese Commissie brengt jaarlijks een verslag uit over de vooruitgang in de EU gebaseerd op de zes streefcijfers voor onderwijs en opleiding voor het jaar 2020.  De Europese Commissie steunt de lidstaten om ervoor te zorgen dat hun onderwijsstelsels efficiënt functioneren. DE monitor is hierbij een belangrijk onderdeel.

De monitor laat ook zien dat de lidstaten verder vooruitgang hebben geboekt op de beoogde streefcijfers die de EU tegen 2020 wil bereiken bij de hervorming en modernisering van de onderwijsstelsels. Sommige doelstellingen zijn al bijna of helemaal bereikt.

      

Basisvaardigheden

Er is echter nog steeds sprake van verschillen tussen en binnen landen, en daarom zijn meer hervormingen nodig. Dat geldt met name voor basisvaardigheden: er moeten meer inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat jongeren behoorlijk leren lezen en schrijven en voldoende wiskunde kennen. In Nederland gaat de basiskennis van vijftienjarigen sneller achteruit ten opzichte van de andere Europese landen. Nederland scoort hoog met studiepuntmobiliteit maar scoort, vergeleken met het EU-gemiddelde, echter laag met diplomamobiliteit.

Voortijdig schoolverlaters

 

Het aandeel leerlingen dat voortijdig de school verlaat zonder diploma is gedaald tot 10,6 % in 2017. Dat is al dicht bij het streefcijfer van minder dan 10 % in 2020. Dit betekent echter nog steeds dat meer dan een op de tien leerlingen het moeilijk zal hebben om verder te studeren of vaste voet op de arbeidsmarkt te krijgen, ook al omdat er minder mogelijkheden voor volwassenenonderwijs zijn.

Het percentage jongeren dat tertiair onderwijs afmaakt, is gestegen tot 39,9 %. Dat is bijna de 40 % die voor 2020 was afgesproken. 95,5 % van de kinderen van vier jaar en ouder namen deel aan onderwijs en opvang voor jonge kinderen. Dat ligt net boven het streefcijfer van ten minste 95 %.

Budgetten

 

In het kader van de monitor wordt ook gekeken naar de budgetten die de lidstaten uitgeven aan onderwijs — een belangrijke investering in economische en sociale ontwikkeling. In 2016 is de overheidsfinanciering van het onderwijs in reële termen met 0,5 % gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar. Veel lidstaten investeren echter nog steeds minder in onderwijs dan voor de economische crisis. Dertien lidstaten hebben daadwerkelijk minder uitgegeven aan onderwijs.


 
Top