Beleid

Kamerbrief Bestuursakkoord mbo 2018-2022: trots, vertrouwen en lef

07 februari 2018
Brief van minister Van Engelshoven (OCW) aan de Tweede Kamer over de gezamenlijke ambities voor het mbo in de komende jaren.

Op 7 februari 2018 is met de MBO Raad een overeenkomst bereikt over de gezamenlijke ambities voor het mbo de komende jaren. Zie ook het Bestuursakkoord MBO 2018-2022: Trots, vertrouwen en lef  dat als bijlage bij deze kamerbrief is meegestuurd naar de Tweede Kamer.


Meer ruimte en vertrouwen aan onderwijs, is de ambitie van Van Engelshoven. Het bestuursakkoord heeft betrekking op het gehele bekostigde mbo (inclusief het groen mbo) en geldt voor de periode 2018-2022. Dit akkoord geeft de mbo-scholen veel meer vrijheid.

Het bestuursakkoord gaat uit van de kracht van de regio en het samenspel tussen alle partners daarbinnen. Het bevat de contouren voor nieuwe kwaliteitsafspraken die vanaf 2019 in werking zullen treden. Ook afspraken over de manier waarop de sector en OCW deze ambities en enkele andere maatregelen die cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling van het beroepsonderwijs willen vormgeven, zijn hierin meegenomen.


De nieuwe afspraken tussen het kabinet en de mbo-sector zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling van het mbo als beroepsonderwijs voor iedereen: jongeren, werkenden en werkzoekenden die zich willen bij- of omscholen, samenwerkingspartners zoals het bedrijfsleven en lokale overheden en werknemers. Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Ton Heerts, voorzitter MBO Raad, hebben hun handtekening onder het bestuursakkoord 'Trots, vertrouwen en lef’ gezet. Het mbo is de eerste sector waarmee dit kabinet een akkoord heeft gesloten.


Kwaliteitsagenda 2019-2022

In 2019 worden nieuwe kwaliteitsafspraken gemaakt met alle individuele, bekostigde mbo-instellingen, met nadruk op regionale vraagstukken. Doel is om met heldere afspraken te komen tot een ambitieuze, eigentijdse en innovatieve kwaliteitsagenda. Het akkoord bevat, vanwege de maatschappelijke urgentie afspraken over nieuwe plannen van scholen over:

  • jongeren in een kwetsbare positie;
  • gelijke kansen in het onderwijs;
  • onderwijs met arbeidsmarktperspectief.

Met deze aandachtsgebieden in de kwaliteitsafspraken zal ook uitwerking gegeven worden aan de ambities uit het regeerakkoord om de kansenongelijkheid te bestrijden, het burgerschapsonderwijs te versterken en het regionaal arbeidsmarktperspectief van mbo-opleidingen aan te scherpen.


Naast de kwaliteitsafspraken behandelt het bestuursakkoord belangrijk thema's als:

  • regionale innovatie;
  • leven lang ontwikkelen;
  • bevorderen van kwaliteitscultuur. 

 
Top