Beleid

LOB en aansluiting onderwijs arbeidsmarkt

26 maart 2018
Algemeen overleg LOB Tweede Kamer, 7 maart 2018

LOB en aansluiting onderwijs arbeidsmarkt stonden centraal tijdens het Algemeen Overleg tussen Ingrid Van Engelshoven, minister van OCW en de vaste commissie Onderwijs van de Tweede Kamer. Ook het raamwerk LOB, ontwikkeld door Euroguidance Nederland kwam aan de orde. Christine Clement, projectleider van Euroguidance Nederland was erbij.


Tijdens het overleg werd meerdere malen verwezen naar de Kamerbrief van 7 maart jl., met name in relatie tot voortijdig schoolverlaten. Vragen gingen onder meer over de kwaliteit van LOB en de verschillen tussen scholen, aantal schoolverlaters zonder startkwalificatie (23.000 in 2017) en aansluiting van studenten met een niet-westerse achtergrond. Veel vragen en opmerkingen gingen ook de motie-Duisenberg, die in de Kamer breed werd ondersteund. De meeste partijen waren het erover eens dat bestuurlijk commitment belangrijker is dan het vastleggen van wettelijke normen rondom LOB. Zie hiervoor ook de petitie van JOB en de MBO Raad die dit ondersteunen. 


Monitor LOB

Ook de Monitor LOB laat zien welke stappen scholen zetten. Het is tevens een instrument om de voortgang in de gaten te houden en elkaar daarop aan te spreken. In het kader van het stimulerend toezicht zal de inspectie ook instellingen daar op aanspreken. De minister verzekerde de Kamer dat hiermee voldoende instrumenten beschikbaar zijn om de kwaliteit van lob te borgen en waar nodig te verbeteren.


Voortijdig schoolverlaters

De reden van uitval van voortijdig schoolverlaters is zeer divers. De vraag in hoeverre LOB hierin een rol speelt, is daarom niet eenvoudig te beantwoorden. In de hierbovengenoemde Kamerbrief van 7 maart jl. is opgenomen hoe daarmee wordt verdergegaan.


Doorstroom mbo-ho

Er is voor de komende periode een bedrag van 32,1 miljoen beschikbaar om in de regio de samenwerking tussen het vo, het mbo en het hbo te versterken om met name de uitval in het hbo te voorkomen en om ervoor te zorgen dat instellingen gaan samenwerken. In het actieplan gelijke kansen is een subsidieregeling aangekondigd voor betere doorstroming van mbo naar hbo. Voor de tweede ronde is nu zeven miljoen beschikbaar. Van Engelshoven noemt het programma Students for Students, waarbij studenten uit het hbo studenten uit het mbo begeleiden en ondersteunen bij het maken van de overstap. Ook de uitval van havisten in het hbo is een zorg. Zij zijn de grootste groep die binnen het hbo het meest wisselt.

 

Ook de keuzedelen, die er voor een deel al zijn, en die verplicht zullen worden, zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat mbo'ers beter voorbereid in het hbo terechtkomen. Hiermee wordt gehoopt dat uitval in het hbo teruggedrongen kan worden. Met name de hbo-sector zelf heeft hier zelf ook een taak als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs.

 

Ook voor de kansengelijkheid ligt er een taak voor het mbo en hbo om eerstegeneratie-studenten die naar het hbo gaan goed te begeleiden. Reden van vsv kan zeer divers zijn. Van Engelshoven zegt toe dat daar nader naar zal worden gekeken in de monitor die eraan komt. Belangrijk is te weten waar het verschil daadwerkelijk in zit, om er vervolgens iets aan te kunnen doen. De voortgangsrapportages hierover worden verwacht in april a.s. 

 
Ouderbetrokkenheid
Ouders zijn belangrijke beïnvloeders als het gaat om studiekeuze en beroepskeuze. Om kansengelijkheid te bevorderen is het van belang om ouders daar op een goede manier bij te betrekken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de enorme vraag en de prachtige beroepskansen die er liggen in bijvoorbeeld de techniek, waar veel ouders nog vaak een verkeerd beeld bij hebben. De portal Help mee bij LOB biedt veel handreikingen voor scholen hoe ze ouders op een goede manier kunnen betrekken. Ook voor ouders zelf is deze portal interessant.


LOB onderdeel bekwaamheidseisen voor leraren
In 2017 is bij de lerarenopleidingen invulling gegeven aan de geherijkte kennisbasis voor LOB en is deze in werking getreden. Het loopbaankennispunt Euroguidance heeft een raamwerk ontwikkeld hoe je om kunt gaan met loopbaanontwikkelingen. Op dit moment wordt hard gewerkt om het bekwaamheidsvereiste dat er ligt, beter in te vullen.


Tekorten op de arbeidsmarkt

Jongeren moeten meer gewezen worden op de prachtige kansen die er liggen in de bbl. Op dit moment zijn er zelfs 40.000 openstaande bbl-plekken. De verschillende sectoren zien nu dat ze aanlopen tegen tekorten op de arbeidsmarkt, een gevolg van eerder geschrapte bbl-plekken, door henzelf. 


Stagediscriminatie

Stagediscriminatie blijft volgens de minister een lastig probleem. Het bestaat, maar studenten maken er lang niet altijd melding van. Het Meldpunt Stagediscriminatie van SBB ontvangt ongeveer tien meldingen per jaar. De minister heeft met SBB afgesproken dat studenten makkelijker een melding moeten kunnen doen. Ook moet SBB aan leerbedrijven duidelijk maken dat zij in het geval van stagediscriminatie hun erkenning als leerbedrijf kunnen verliezen.


Beroepskeuze 

Het maken van een beroepskeuze op 12-jarige leeftijd is erg vroeg. Er worden experimenten gestart om de keuze uit te stellen tot de 14-jarige leeftijd. 

Er wordt al geëxperimenteerd met integrale vakopleidingen, integratie van vmbo met hbo. Belangrijk is dat er juist in het vmbo meer aandacht moet komen voor de vervolgopleiding en het latere beroep. Van Engelshoven komt hier later nog op terug. Er zijn tussen het onderwijsveld en de VO-raad ook afspraken gemaakt om gezamenlijk een kwaliteitsagenda te maken.


Euroguidance Nederland is blij met de ingezette actieve koers van de minister op het gebied van lob en de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.


 
Top