Beleid

Kamerbrief Aanpak krapte op de arbeidsmarkt

15 juni 2018
Brief W. Koolmees, minister van SZW over de onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt
Met deze Kamerbrief gaat W. Koolmees, mede namens de staatssecretaris van SZW, in op de vraag van de Kamer via de motie Van Weyenberg c.s. naar de aanpak van de toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

Het kabinet ziet vier grote uitdagingen

Een goed functionerende arbeidsmarkt past zich aan op veranderende
omstandigheden. Het kabinet ziet echter dat het aanpassingsvermogen van onze
arbeidsmarkt nog onvoldoende is. Daarbij ziet het kabinet vier uitdagingen die ze samen met hun partners gaan aanpakken.
  1. De arbeidsmarkt structureel beter laten functioneren, zodat vraag en aanbod elkaar sneller vinden bij veranderingen in de economie en maatschappij.
  2. Mensen toerusten voor de grote veranderingen die we nu doormaken.
  3. Werkgevers helpen met de huidige krapte en daarmee zo snel mogelijk
  4. mensen (weer) bij de arbeidsmarkt betrekken.
  5. Daar waar specifieke sectorale knelpunten spelen, zeker in publieke sectoren, een specifieke aanpak volgen.
In de Kamerbrief worden deze punten uiteengezet. Een analyse van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is tevens als bijlage toegevoegd.
 
Top