Onderzoeken

VSV voorlopige cijfers convenantjaar 2013-2014

03 maart 2015
Het kabinet Rutte-Asscher heeft als doel gesteld dat het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) in 2016 teruggedrongen moet zijn tot maximaal 25.000.

De vsv-aanpak ‘Aanval op Schooluitval 2008-2012’ moedigde scholen aan om schooluitval te verlagen en verbeterde de regionale samenwerking. Het aantal vsv’ers is in de afgelopen jaren fors teruggedrongen. Deze succesvolle aanpak is voortgezet met nieuwe prestatiegerichte convenanten voor de periode 2012 tot en met 2015. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling van het landelijk aantal vsv’ers, de nieuwe meetsystematiek, de onderwijs- en diplomakenmerken
van de nieuwe vsv’ers en de vergelijking van de Nederlandse resultaten met de Europese doelstelling.

Op landelijk niveau hebben 25.970 jongeren in 2013-2014 het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie. Het landelijk percentage vsv’ers is in het schooljaar 2013-2014 gedaald tot 1,9 procent.

In het voortgezet onderwijs (vo) daalde het vsv-percentage tot 0,5 procent en in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) tot 5,2 procent.

De cijfers van 2013-2014 betreffen voorlopige cijfers. De cijfers tot en met schooljaar 2012-2013 betreffen definitieve cijfers. In het najaar 2014 worden de definitieve cijfers van het schooljaar 2013-2014 gepresenteerd.
 

 
Top