Onderzoeken

Aansluiting mbo-arbeidsmarkt

29 januari 2016
Het mbo leidt op tot een beroep. Een groot deel van de studenten stroomt na zijn opleiding uit naar de arbeidsmarkt.

De positie van mbo-schoolverlaters op de arbeidsmarkt wordt geanalyseerd via de registergegevens (loonadministratie) en enquêtes van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).


Minder mbo'ers vinden snel een baan na schoolverlaten

Het landelijke percentage mbo-schoolverlaters dat snel werkt vindt is afgenomen in de jaren 2007-2011. Daarbij is het relatieve aandeel dat een uitkering ontvangt vanaf schooljaar 2008-2009 gestegen en de daarop volgende schooljaren licht toegenomen.


Hoger niveau geeft meer kans op baan

Over het algemeen is de intredewerkloosheid voor het mbo toegenomen. Hierbij hebben schoolverlaters met een assistentopleiding-niveau de minste gunstige positie. Het percentage werkzame schoolverlaters met een baan op minimaal eigen niveau of eigen/verwante richting is over het algemeen hoog. Voor bbl schoolverlaters is dit percentage licht toegenomen.


Regionaal verschilt de kans op een baan

Het landelijk percentage werkenden is 79,9% onder gediplomeerde schoolverlaters. Schoolverlaters in de zuidelijke provincies hebben een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.


Arbeidsmarktpositie (ROA)

Bol bestaat uit een combinatie van school en stage, terwijl bbl werken met leren combineert door in dienst te treden bij een erkend leerbedrijf. De volgende figuren tonen uitkomsten van het onderzoek door ROA.
 


Technisch opgeleide mbo-schoolverlaters hadden in de periode 2008-2012 relatief vaak werk

Mbo-schoolverlaters die een opleiding hebben gevolgd in een technische richting, hadden aan het begin van de recessie (in de periode 2008-2012) één jaar na schoolverlaten vaker werk dan deelnemers uit de richtingen Landbouw, Economie en Zorg en welzijn. Schoolverlaters uit de richting Landbouw hadden het minst vaak werk.


Ontwikkeling arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters in een technische richting

In de schooljaren 2007-2008 tot en met 2011-2012 verlieten jaarlijks bijna 140 duizend deelnemers het mbo, van wie jaarlijks ruim 37 duizend een technische richting volgden. Schoolverlaters met een opleiding in de richting Techniek hadden in die periode relatief vaker werk dan mbo-schoolverlaters uit andere sectoren. Daarnaast hadden mbo-schoolverlaters met een technische opleiding direct na schoolverlaten en een jaar later ook het vaakst een voltijd baan. Tegelijkertijd zien we echter dat technisch opgeleiden het gevoeligst waren voor wijzigingen in de economische situatie. De technische sector is gevoelig voor conjunctuur. In geval van een recessie vallen in deze sector hardere klappen dan bijvoorbeeld in de zorg of het onderwijs.


Hoger niveau vergroot de kans op een baan

Niet alle mbo-schoolverlaters met een technische opleiding uit schooljaar 2010-2011 vonden een jaar na schoolverlaten even vaak een baan. Gediplomeerde schoolverlaters hadden vaker werk dan ongediplomeerde. Dit geldt ook voor de mbo-schoolverlaters die een technische opleiding hebben gedaan: van die gediplomeerden heeft 85% werk na schoolverlaten, terwijl van de ongediplomeerde technisch geschoolde schoolverlaters 63% werk heeft. Daarnaast hadden in het algemeen gediplomeerde schoolverlaters op niveau 3 en 4 vaker werk (80-90%) dan diegenen op niveau 1 en 2 (60-70%).


Ook de leerweg maakt een verschil. Schoolverlaters uit de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) hebben een jaar na schoolverlaten (in 2012) vaker werk dan schoolverlaters uit de beroepsopleidende leerweg (bol). Dit heeft te maken met het feit dat bbl’ers drie of vier dagen per week bij een leerbedrijf werken en daarmee veel meer in contact staan met het bedrijfsleven dan bol-deelnemers. Onder technisch opgeleiden speelt leerweg een grotere rol dan niveau bij het hebben van werk. Dit wordt het duidelijkst wanneer we naar gediplomeerden op niveau 1 kijken; meer dan bij andere opleidingsrichtingen hebben technisch opgeleiden een jaar na schoolverlaten op niveau 1 een baan.


Lees meer op de website Onderwijs in Cijffers

(bron)

 
Top