Nieuws

Guidance and Orientation for Adult Learners

05 januari 2017
Betere participatie van laaggeschoolden in de volwasseneneducatie en slagingskansen.

Het Europese KA3-project Erasmus+ GOAL-project (Guidance and Orientation for Adult Learners) brengt beleidsmakers en andere belangrijke stakeholders samen uit acht verschillende partnerlanden. Het Ministerie van OCW is als partner betrokken bij dit project.


Het project ging in 2015 van start. In het eerste jaar lag de focus op behoefteonderzoek in de zes deelnemende partnerlanden. Vanwege de verschillende uitgangspunten per land kunnen de projectpartners reflecteren op hun eigen situatie en de complexiteit bekijken door de lens van gemeenschappelijke thema's. Lees hier meer over in het summary report van het behoefteonderzoek.

In april-mei 2016 vond de eerste procesevaluatie plaats op basis van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens van gezamenlijke evaluatie-instrumenten.


In oktober 2016 is het tussentijdse evaluatierapport The Netherlands Wave 1, met de Nederlandse resultaten van 'guidance and Orientation for Adult Learners'(GOAL), gepubliceerd. Het rapport brengt de beleidsexperimenten in kaart die in het kader van GOAL zijn opgezet. Deze zijn gericht op het ontwikkelen van onafhankelijke leerloopbaanbegeleiding voor laaggeschoolde volwassenen. De tussentijdse evaluatie belicht de voorlopige resultaten en geeft een aantal tendensen aan die verder onderzocht zullen worden in de eindevaluatie in het voorjaar van 2017.


De Nederlandse tussentijdse evaluatie maakt deel uit van een internationaal vergelijkend onderzoek, dat is uitgevoerd door het Institute of Education in Londen. De evaluatie is gebundeld in het 'cross-country report' (bijlage A: landenfeiten en cijfers  - bijlage B: surveyresultaten) en in het najaar van 2016 verschenen. 
 

Op de website www.projectgoal.eu kunt u alle rapporten vinden met bijlagen.


Lees meer over het project GOAL dat ook is opgenomen in de guidance-projectendatabase.
 

 
Top