document

Nederlands Loopbaankennispunt EU

Bevordering van studie- en arbeidsmobiliteit door versterking van de EU dimensie in loopbaanbegeleiding.

Euroguidance Nederland is het Nederlands Loopbaankennispunt EU en werkt aan nationale (beleids)vraagstukken op het gebied van loopbaanbegeleiding in onderwijs en arbeidsmarkt. Euroguidance Nederland deelt uitkomsten en ervaringen uit de nationale context met haar Europese netwerkpartners en vertaalt inzichten uit Europa naar de Nederlandse context.

Doelen en thema’s

Euroguidance Nederland heeft als doel loopbaandienstverlening in Nederland en Europa te ondersteunen en te versterken en sluit daarbij aan op beleidsthema’s die hoog op de agenda staan: aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt; ICT bij loopbaandienstverlening; jeugdwerkloosheid; een leven lang leren in relatie tot loopbaanbegeleiding en actuele thema’s zoals vluchtelingencrisis, en radicalisering. Verder draagt Euroguidance Nederland bij aan de ontwikkeling van beleid gericht op professionalisering van loopbaanbegeleiders. Tot slot stimuleert Euroguidance Nederland mobiliteit in Europa onder andere door het toegankelijk maken van informatie over studeren, stage lopen en werken in Europa.

Ter illustratie

Voorbeelden van opbrengsten van activiteiten van Euroguidance Nederland:

  • een onderzoek naar inzet van ICT bij loopbaandienstverlening in Europa;

  • een publicatie en workshops over professionaliteit van loopbaanbegeleiding in het mbo;

  • een verkenning naar de opleidingsmogelijkheden voor loopbaanprofessionals in Nederland en Europa;

  • de ontwikkeling van een raamwerk voor loopbaanprofessionals. 


Enkele activiteiten Euroguidance Nederland uitgelicht


Hoe is Euroguidance Nederland georganiseerd?

Voor het versterken van loopbaandienstverlening in onderwijs en arbeidsmarkt wordt Euroguidance Nederland gesubsidieerd door het ministerie van OCW en de Europese Commissie. Euroguidance Nederland werkt bij de uitvoering van haar activiteiten onder meer samen met het ministerie van SZW.

Het Europese netwerk waar Euroguidance Nederland deel van uitmaakt komt tweemaal per jaar bij elkaar en kent een cultuur van uitwisseling van goede voorbeelden, onderzoeksuitkomsten en publicaties. Ook ten aanzien van beleidsthema’s vindt er op Europees niveau uitwisseling plaats in een werkgroep onder leiding van de Europese Commissie. In het kader van kennisdeling participeert Euroguidance Nederland in samenwerkingsverbanden als het Nationaal Agentschap Erasmus+, het Europass consortium, het Nationaal Coördinatiepunt EQAVET, ECVET en NLQF.  


Doelgroepen

De activiteiten van Euroguidance Nederland zijn van belang voor loopbaanbegeleiders en coördinatoren internationalisering in het onderwijs, loopbaanprofessionals en -experts in de  arbeidsmarkt en beleidsmakers op het thema loopbaan in onderwijs en arbeidsmarkt.


Meer informatie?

Op deze website vindt u actuele informatie over evenementen, publicaties, onderzoeken en instrumenten in Nederland en Europa. Door het selecteren van een thema wordt automatisch alle relevante gefilterd en per categorie weergegeven.

Volg ons op social media om op de hoogte te blijven van de laatste nationale en Europese ontwikkelingen.


Euroguidance Nederland wordt uitgevoerd door CINOP

 
Top