Publicaties

Leven lang ontwikkelen | voortgangsrapportage SER

11 oktober 2019
Actie-agenda september 2019
 

Het kabinet wil een doorbraak realiseren op het gebied van een leven lang ontwikkelen. De SER gaat, in opdracht van de ministeries van SZW en OCW, als aanjager met een breed netwerk van stakeholders werken aan een actie-agenda. Het doel is een beweging van onderop te bewerkstelligen, waarin een leven lang ontwikkelen van mensen, maar ook voor organisaties en bedrijven vanzelfsprekend wordt. De SER brengt daarbij belemmeringen in kaart en adresseert die waar nodig landelijk. Specifiek heeft het kabinet de SER verzocht om een inventarisatie van belemmeringen voor LLO in de sociale zekerheid.


Focusgebieden

Op basis van de gesprekken en opgehaalde informatie wil de SER het komende jaar een bijdrage leveren aan een aantal concrete ‘doorbraken’ die ze samen met relevante betrokkenen ophalen en proberen op te lossen. Ze richten zich op onderstaande drie onderwerpen:

  1. Herkenbare en toegankelijke dienstverlening

  2. Vaardigheden in kaart

  3. Voldoende gekwalificeerde mensen voor transities op de arbeidsmarkt 

Rol Euroguidance Nederland

Euroguidance Nederland is betrokken bij de doorbraak rondom herkenbare en toegankelijke dienstverlening. Met een aantal belangrijke stakeholders verkennen ze welke doorbraak bereikt kan/moet worden om te mensen ondersteunen en of te begeleiden in het vormgeven van een leven lang ontwikkelen . Europese goede praktijkvoorbeelden worden hierin meegenomen. Euroguidance Nederland voerde eerder een verkenning uit in verschillende Europese landen waarbij zij LOB-diensten voor studenten en (niet)werkenden onder de loep hebben genomen. De inzichten worden waar mogelijk vertaald naar de Nederlandse context.


Voortgangsrapportage

Lees de gehele Voortgangsrapportage SER Actie-agenda september 2019. Dit is de eerste voortgangsrapportage van de Actie-agenda LLO.

 

 
Top