Publicaties

Onderzoek naar beleid en praktijken omtrent loopbaanbegeleiding gedurende de pandemie

18 januari 2021
Europese ontwikkelingen in beeld
De pandemie heeft de toegang tot loopbaan begeleiding bemoeilijkt, met name voor kwetsbare groepen. Daarbij is er wereldwijd een toenemende behoefte aan loopbaanbegeleiding die aansluit op persoonlijke behoeften. Het rapport ‘Career Guidance policy and practice during the pandemic’, onlangs gepubliceerd via het CEDEFOP, geeft een overzicht van de veranderingen in het beleid, de systemen en de praktijken op het gebied van loopbaanbegeleiding als gevolg van de Covid-19-pandemiein 93 landen. Ook Nederland nam deel aan dit onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat er door Covid-19 in verschillende landen meer aandacht voor beleid omtrent loopbaanbegeleiding is. Daarbij is er in veel landen ook extra financiering beschikbaar gesteld voor de overgang van fysieke naar voornamelijk online diensten. Er werd ook intensiever samengewerkt tussen loopbaanbegeleiders en andere professionals.

Daarnaast is ook de vraag naar loopbaanbegeleiding aanzienlijk gestegen als gevolg van Covid-19;vooral vanuit scholieren, werklozen en werknemers die risico lopen om werkloos te worden. Gezien de onzekerheid die door de pandemie is ontstaan, benadrukten de respondenten toenemende behoefte te hebben aan diensten die maatwerk bieden zoals loopbaanbegeleiding, coaching, mentorschap en psychosociale ondersteuning. Volgens het onderzoek gaven respondenten ook aan problemen te ervaren met toegang tot diensten. Met name voor personen met een handicap, migranten en vluchtelingen werd toegang tot deze diensten door de pandemie bemoeilijkt.

Belangrijke beleidsoverwegingen als gevolg van Covid-19 omvatten:
  • Het benaderen van de pandemie als een kans voor hervorming van de loopbaanbegeleidingssystemen.
  • Verbetering van de toegang en het bereik, met name het bieden van voor de meest kwetsbare groepen.
  • Het vergroten van de leermogelijkheden voor jongeren, die geconfronteerd worden met een zeer onzekere arbeidsmarkt.
  • Meer aandacht voor loopbaanbegeleiding bij de ondersteuning van omscholing en bijscholing van volwassenen.
  • De strategische rol van internationale organisaties en donoren bij de ondersteuning van het nationale beleid en de ontwikkeling van systemen voor loopbaanbegeleiding.

 
Top