Beleid

Meer sturing vanuit mbo voor studiekeuze met baankansen

15 april 2019
Onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor arbeidsrelevante opleidingen, aldus de Inspectie van het Onderwijs
Het Nederlandse onderwijs is gemiddeld nog op niveau. Maar de ontwikkelingen waar de Inspectie van het Onderwijs in de voorgaande jaren al aandacht voor vroeg - zoals teruglopende leerlingprestaties, ongelijke kansen en segregatie - dreigen zich mede onder druk van een ongelijk verdeeld lerarentekort te verdiepen.

Beleid

Om alle leerlingen en studenten een stevige basis mee te geven en te zorgen voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, zal de onderwijssector nu focus moeten aanbrengen en heldere keuzes moeten maken over gezamenlijke doelen en ijkpunten. Daarnaast moet het onderwijs beter evalueren wat de effecten zijn van de vele experimenten. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs in het rapport 'De Staat van het Onderwijs 2019'. 

Op basis van onderzoeksbevindingen wordt ook vanuit het ROA gepleit voor transparante arbeidsmarktinformatie over de arbeidsmarktkansen van opleidingen naast de standaard loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) activiteiten (Fouarge, Künn-Nelen & Punt, 2017). En onderzoek vanuit Duitsland bevestigt ook het belang van beroepskennis. Onderzoek van Saniter&Siedler (2014) laat zien dat jongeren die wonen in districten waar er verplichte bezoeken tijdens de schoolloopbaan zijn aan jobinformatiecentra (JIC's) een hoger opleidingsniveau en een vlottere overgang naar de arbeidsmarkt hebben dan studenten die hier geen toegang toe hadden. Er zijn echter geen effecten op het inkomen van individuen in hun eerste baan of later in hun leven.

 

Examinering

In het rapport is de Onderwijsinspectie ook kritisch over de kwaliteitsborging van examinering. Studenten hebben recht op een gelijkwaardig examen met betrouwbare uitkomsten. De examencommissies zijn nog vooral met administratieve processen bezig. De onderwijsinstellingen die de examinering niet op orde hebben krijgen een jaar de tijd om verbeteringen door te voeren. 
Top