Evenementen

Bijeenkomst Professionalisering Loopbaanbegeleiding

Datum
29 november 2016
Plaats
Utrecht
Locatie
Seats2Meet
Aanvang
13.00 uur
Eind
17.00 uur
opleidingsaanbod en richtlijnen deskundigheid loopbaanprofessionals in onderwijs en arbeidsmarkttoeleiding

Euroguidance Nederland heeft in samenwerking met het ministerie van OCW deze bijeenkomst georganiseerd. De doelstelling van de bijeenkomst was tweeledig:

  1. het gesprek aangaan over het huidige opleidingsaanbod voor loopbaanprofessionals in onderwijs en arbeidsmarkttoeleiding - dit naar aanleiding van de uitkomsten van de verkenning naar het huidige opleidingsaanbod - en
  2. brainstormen over richtlijnen voor deskundigheid van loopbaanbegeleiders in onderwijs en arbeidsmarkt en de rol van het sector overstijgend raamwerk hierin.


Ter voorbereiding op deze bijeenkomst zijn gesprekken gevoerd met de belangrijkste stakeholders, te weten de VO-raad, Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg, ADEF, Onderwijscoorporatie, LOO HRM.


Achtergrond

In de periode 2015 - 2016 heeft Euroguidance op verzoek van het ministerie van OCW reeds een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het opleidingsaanbod voor loopbaanprofessionals in onderwijs en arbeidsmarkttoeleiding.

Hierbij zijn zowel initiële opleidingen als niet-initiële opleidingen meegenomen en zowel lerarenopleidingen als bredere beroepsgerichte opleidingen. Voor de verkenning zijn gesprekken gevoerd met verschillende aanbieders van opleidingen en overkoepelende organisatie zoals ADEF en LOO’s van relevante opleidingen. In de bijlage vindt u de uitkomsten van deze verkenning.

 

Behoefteonderzoek

Euroguidance Nederland heeft daarnaast, als vervolgstap op het behoeftenonderzoek raamwerk loopbaanprofessionals dat in 2015 is uitgevoerd, een eerste voorstel gemaakt voor een sectoroverstijgend raamwerk.

Hierin zijn richtlijnen voor deskundigheid van loopbaanprofessionals opgenomen. Dit voorstel is gebaseerd op bestaande competentieprofielen ontwikkeld door o.a. de VO-raad, MBO-raad en Europese raamwerken.

Ook in de ‘Kamerbrief over loopbaanoriëntatie’ die op 28 september 2016 verscheen hebben de Minister en Staatssecretaris aangegeven dat betere kwaliteit van LOB nodig is en evenals meer duidelijkheid over wat loopbaanprofessionals moeten kennen en kunnen. Om die helderheid te krijgen is het wenselijk om een breed gedragen competentieprofiel/raamwerk te formuleren voor deskundige loopbaanbegeleiding en in kaart te brengen of het huidige opleidingsaanbod hierbij aansluit.

 

Deelnemers

Partijen uit onderwijs en arbeidsmarkt waren aanwezig (Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg, Expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo), Fontys Hogeschool, ROC Mondriaan, NVS-NVL, Onderwijscoöperatie, UWV, Aeres Hogeschool Wageningen als vertegenwoordiger van ADEF, MBO Raad, Servicepunt LOB mbo, LICA, Saxion, Hogeschool Leiden, JOB, VO-raad) – een enthousiaste groep die een rijke respons gaf op onze vragen.

 

 

De bijeenkomst

De deelnemers zijn geïnformeerd over het huidige initiële en post initiële opleidingsaanbod voor loopbaanprofessionals. In drie rondes werd gebrainstormd over inhoud van de verkenning, verkenning aanpak in Noorwegen en Ierland en wat nodig is om stappen te zetten in het proces. Tevens is het conceptraamwerk voorgelegd aan de deelnemers. Inn drie rondes  werd tevens gebrainstormd over de inhoud en opbouw van het raamwerk:

  • wat meegenomen kan worden van bestaande raamwerken welke gebruikt worden in Noorwegen en Ierland;
  • welke stappen gezet kunnen worden in het proces.


Met het ministerie van OCW is afgesproken dat in 2017 de volgende stappen worden gezet richting verdere uitwerking van een raamwerk voor loopbaanprofessionals, en daarbij de in 2016 opgedane inzichten, het ontwikkelde draagvlak en het versterkte netwerk te benutten.


In 2017 zal het gesprek voortgezet worden over het geven van een impuls aan het professionaliserings- / opleidingsaanbod met de verschillende opleiders om daarmee de kwaliteit van de loopbaandienstverlening te versterken.


Lees hier het complete verslag.


Presentatie bijeenkomst professionalisering loopbaanbegeleiders

 
Top