Evenementen

IAEVG conference

Datum
02 oktober 2018
Plaats
Zweden
Locatie
Göthenburg
Aanvang
3 oktober 2018
Eind
4 oktober 2018
A Need for Change: het centrale thema dat vanuit verschillende perspectieven wordt besproken en bediscussieerd.

Door grote conflicten en milieurampen zijn talloze kinderen, jongeren en volwassenen gedwongen om een ​​nieuwe toekomst te creëren in een nieuw land en een nieuwe cultuur. Bedrijven verplaatsen zich in hun zoektocht naar goedkopere arbeidskrachten. Technologische ontwikkelingen vragen aanpassingen aan competenties en vaardigheden. Je hele leven dezelfde baan is een utopie voor jongeren vandaag de dag.

Kortom: de arbeidsmobiliteit is groter dan ooit.

Hoe staan de Europese loopbaanprofessionals, onderzoekers en mensen uit de praktijk hierin? Hoe gaan zij om met de huidige situatie en hoe zal dit in de toekomst zijn? Wat zijn de uitdagingen voor hen? Wat wordt er van hen in de toekomst geëist? Deze vragen stonden centraal op het seminar. Eva-Maria Ternité van Euroguidance Nederland nam deel aan deze conferentie en doet verslag. Zij vertelt over de verschillende initiatieven en instrumenten waarmee zij tijdens de conferentie kennis heeft gemaakt.New Jobs and Competences, Nina Alroos

De conferentie is grotendeels bezocht door councelors, onderzoekers en vertegenwoordigers van ministeries. De deelnemers kwamen grotendeels uit de Scandinavische landen. Naast deelnemers uit verschillende Europese landen waren er ook deelnemers vanuit enkele overzeese landen zoals de VS, Canada, Japan en Indonesië. Ook de Euroguidancepartners waren goed vertegenwoordigd.Ontwikkeling raamwerk LOB in Noorwegen

Met het grote aanbod vanuit Scandinavië heb ik mijn kennis vanuit het verkenningsonderzoek verbreed en verdiept. Een uitgebreide sessie werd besteed aan de praktijk van lifelong guidance en beleidsontwikkelingen in de Scandinavische landen. Daar werd ook het project voor de ontwikkeling van een raamwerk LOB-werk genoemd. Hiermee is men in Noorwegen nog tot 2021 bezig, in opdracht van het ministerie voor onderwijs en wetenschap, ingegeven door wat minder positieve beoordelingen uit de OECD-studies. Zoals we inmiddels weten uit onze eigen verkenning, wordt het Nederlandse raamwerk hiervoor als voorbeeld gebruikt.


Guidance in Denemarken

Alle Scandinavische landen investeren veel in e-guidance, ook om mensen in dun bevolkte gebieden te bereiken. In Denemarken werken bijvoorbeeld 29 LOB-ers (waarvan 15 fulltime) vanuit Kopenhagen die mensen in heel het land begeleiden. Het e-guidance systeem wordt ook gebruikt als communicatieplatform voor LOB’ers onderling en als kennisdatabank die LOB’ers kunnen raadplegen en aanvullen.


De prioritering van LOB op scholen is ook in een land als Zweden een issue. Uitdaging voor scholen is om verbinding te leggen naar de arbeidsmarkt en vice versa. Vaak is het al de moeite waard om scholen te laten zien wat er allemaal komt kijken bij LOB, omdat ze dan verrassend blij worden als ze erachter komen dat ze al heel veel doen. Zij zien dit vaak niet zo bewust in een LOB-lijn. De directeuren van scholen die LOB een nadrukkelijke plek geven, blijken op de hoogte te zijn van de ondersteunende publicaties die er zijn en deze ook inzetten. Faciliterende tools zijn dus de moeite waard.


Outreach – systematiek voor accreditatie

In IJsland is geïnvesteerd in de herkenbaarheid en toegankelijkheid van de ETSC’s – de Education and Tranining Service Centers. De LOB-diensten die aangeboden worden, werden nauwelijks gebruikt door volwassenen door het misverstand dat deze begeleiding alleen voor jongeren zou zijn. Er is een systematiek voor accreditatie ingesteld, onder de naam Outreach. Er is een effectstudie gedaan en deze wijst mooie verbeteringen aan in termen van gebruik door 40+’ers en terugdringen van werkeloosheid.


One-step-guidance centers

Finland liet de kracht van samenwerking zien: intersectoraal samenwerken tussen onderwijs, gemeentes en arbeidsbureaus. Voor jongeren onder de 30 zijn er de one-step-guidance centers, die we ook in onze verkenning zijn tegengekomen (publicatie volgt eind van het jaar). Jongeren hebben toegang via de website én persoonlijk contact. Na enquête onder 8.000 jongeren bleek dat er nadrukkelijk behoefte was aan persoonlijk contact. Er zijn nu 60 centra voor jongeren onder de 30-jarige leeftijd. Dit voorbeeld wordt gebruikt als ‘good practice’ in Europa.


Holistic (studentgericht) councelling model

Natuurlijk vond ik het ook interessant om meer te horen over de opleidingen voor LOB’ers. De OULU University of Applied Sciences (Finland) presenteerde haar twee masters - 120 tot 300 ECTS resp. 60 ECTS, ingebed in een master voor docent – en de bachelor. In alle studierichtingen wordt competentiegericht en studentgestuurd gewerkt: elke student begint met een zelfs-assessment en stippelt vervolgens een individuele studieroute uit. Uiteraard heeft de student altijd toegang tot een loopbaanbegeleider waar hij of zij het werk in spé aan den lijve mag ervaren. OULA University werkt met het Holistic (studentgericht) councelling model van Watts &Van Esbroeck 1998).

Vragenlijst Tanagura Board of Education 2017

Ik was benieuwd naar onderzoeken over impact en was ook benieuwd wat er buiten Europa gebeurt: vier Japanse onderzoekers (Tokyo University, in samenwerking met V.S.-universiteiten) presenteerden vergelijkende studies naar outcome evaluatie. Ze hadden vastgesteld dat de Check in de PDCA op veel Japanse scholen het ondergeschoven kindje bleef, wat blijkbaar niet anders is dan bij ons. Zij hebben een vragenlijst ontwikkeld, die is voorgelegd aan leerlingen in het basisonderwijs en middelbaar onderwijs. De vragenlijsten zijn daarna beschikbaar gekomen voor alle scholen. Elke school kan deze vragenlijst naar eigen behoefte aanpassen. De vragenlijst heet Tanagura Board of Education 2017.


Career-ready competency (CRP) indicators

Ook interessant vond ik de Career-ready competency (CRP) indicators – een evaluatie-instrument bestaande uit rubrics in een vier-schalen-beheersingsgraad, met de naam The North Dakota Short Rubric CRP. Er is ook een full-versie met nog meer schalen.


Impact LOB-werk

Duitsland kent de Hogeschool van de Bundesanstalt für Arbeit (federaal arbeidsbureau) die ook veel onderzoek doet. Ik heb een presentatie bezocht over de impact van het LOB-werk maar kreeg helaas geen concrete resultaten te zien. Een onderzoek Erasmus+ dat zich in eerste instantie richt op een goede methodologie en operationalisering is meer iets voor de lange adem en van zeer academisch niveau. De vertaalslag naar de praktijk is daar nog niet aan de orde.


Chaos-theorie in LOB-gesprekken

Cathrine Gello Nelson (Universiteit Gothenburg) vertelde over de werking van de chaos-theorie in LOB-gesprekken: juist alles open gooien, niet filteren of anderszins inperken. In haar workshop zette zij ons aan het werk met een gesprek in drietallen: interviewer, verteller, observator. Opdracht: de interviewer stelt vragen op een manier die zij nooit eerder hebben toegepast. Stel heel random vragen, zonder idee waar het naartoe gaat. Kijk wat er gebeurt!


Het leidde inderdaad tot verrassende, nieuwe inzichten bij de cliënt. Een mooi moment om weer eens te ervaren hoeveel meer je leert als je er zelf hebt mee moeten stoeien.


Meer informatie over het seminar vind je hier.
 
Top