Nieuws

Loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB)

01 maart 2021
Kamerbrief
Afgelopen 26 februari verscheen er een Kamerbrief over Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), ondergetekende zijn Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Arie Slob, minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

Iedereen onderkent het belang van goede loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Daartoe is het essentieel dat jongeren inzicht krijgen in zichzelf en passende studie-en beroepsmogelijkheden. Afgelopen jaar zijn er verschillende LOB-activiteiten uitgevoerd door organisaties in Nederland. "Op basis van de afgelopen jaren, zien we dat er veel goed gaat. Er zijn ook nog een aantal aandachtspunten." is in de brief te lezen. De thema's waar nog sterker op ingezet gaat worden:
  1. LOB in het curriculum, professionaliseringen borging

  2. "Ons doel is om LOB een duidelijke en herkenbare plek in het curriculum van het vo te geven. Daarmee worden docenten en ander onderwijspersoneel beter in staat gesteld om hier op een aantrekkelijke manier invulling aan te geven."

  3. Bijdragen aan het verder verbeteren van de overgangen

  4. "Met LOB wordt bijgedragen aan het verder verbeteren van de overgangen tussen de verschillende onderwijssectoren. Leerlingen en studenten kunnen door goede LOB bewuster keuzes maken, wat uitval, switch en studievertraging kan voorkomen. Beschikbare informatie ontsluiten voor de jongeren, ouders en anderen die betrokken zijn bij hun keuzeproces is daarbij belangrijk."

  5. Versterken van de arbeidsmarktvoorlichting en gelijke kansen op de arbeidsmarkt.

    "Nog steeds kiest een aanzienlijk deel van vooral niet-westerse jongeren voor een beroep dat over een tijd minderkansrijk is geworden. Het is van belang dat de jongeren goed worden voorgelicht over arbeidsmarkt kansen, ook rekening houdend met de gevolgen van de crisis, voor zover daar inzicht in is. Dat is in deze tijd een extra uitdaging."

Lees hier de Kamerbrief.
 
Top